Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.

Управление Пенсионного фонда в Бай-Тайгинском районе

 

Россияныё Пенсия фондузунуң Тыва Республикада Салбыры дыңнадып тур:

         Албан пенсия камгалалынче камгаладылга дадывырларын утпайн өй- шаанда - 2018 чылдың декабрь 31-ге чедир төлеп алыры чугула!

Бодун ажыл-агый биле хандырып турар хамаатыларның (өске кижилерге акша-шалың төлевейн турар хуу сайгарлыкчылар,хуузунда ажылдап турар адвокаттар, нотариустар, арат-фермер ажыл-агыйларның даргалары) пенсия эргелерин чүгле херек кырында төлеттинген камгаладылга дадывырларын барымдаалап тургузар. өскээр чугаалаар болза, силерниң камгалалдыг стажынарче чүгле дадывырлар төлеп турган үенер кирерин Пенсия фондузунуң Тыва Республикада Салбыры дыңнадып тур.

Хуу сайгарлыкчы ажылдавайн-даа турар болза, ол камгаладылга дадывырларын долузу-биле албан төлээр ужурлуг!

Бодун ажыл-биле хандырып турар кижилерниң албан пенсия камгаладылгазынче төлээр камгаладылга дадывырларын төлекчиниң орулгазының дугайында федералдыг үндүрүг албанындан келген медээге үндезилеп санаар.

Ажыктыг сүме: акша-хөреңги талазы-биле чарыгдалдарны чиигедири-биле, камгаладылга дадывырларын долузу-биле эвес, а чартыктап төлеп ап болур. Дараазында чижектерни көрээлиңер:

1)2 ажы-төлдүг ие Иванова Кызыл хоорайда (Соңгу Чүкке деңнештирген девискээр) хуу сайгарлыкчы ажыл-чорудулгазын даштыкы дыл башкызы (репетитор) бооп чорудуп турар. 2018 чылда ол 400000 рубльди ажылдап алган. 2018 чылда камгаладылга дадывырларының хемчээли 27545 руб. = 26545 руб. (хуу сайгарлыкчыларның төлээр ужурлуг доктаадып каан төлевири) + 1000 руб. (300 000 рубльден ажа берген орулганыё түңүнден 1 хуу). Ынчап кээрге, камгаладылга дадывырларының ай санында төлээр хемчээли (27 545 руб. / 12 мес ) = 2 295 рубль.

 Иванова 50 харлыында пенсияже үне бээрге (2 ажы-төл + чугула херек соңгу чүк болгаш камгалалдыг стаж бар болза), ооң камгалалдыг пенсиязының хемчээли даап санаашкын-биле 9 198 рубль боор.

Албан пенсия камгаладылгазынче 2 295 рубль түңнүг доктаадып каан төлевирни ай санында төлеп ап турар болза, Иванованың пенсиязы ол хемчээлден 6903 рубль улуг боор. (9 198 рубль-2 295 рубль).

20 чыл иштинде хуу сайгарлыкчылап кээр үезинде Иванова албан пенсия камгаладылгазынче ниитизи-биле 550900 рубль түңңнүг камгаладылга дадывырларын төлээр (27 545 руб. * 20 лет), а ооң 10 чыл иштинде алыр пенсиязының хемчээли 1 103 376 руб. (9 198 руб. * 120 мес.) болур, ол безин индексация болгаш азырадыкчыларын санга албаан төң-дүр.

Репетитор бир шакта 500 рубль ажылдап ап турарын барымдаалап, Иванова ай санында төлээр ужурлуг камгаладылга дадывырларыныё түңүн чаңгыс өөреникчини 4,5 шак иштинде башкылааш ажылдап ап болур. Азы болза 4 өөреникчилиг чангыс бөлүктү башкылааш, ай санында төлээр камгаладылга дадывырларыныё акшазын бир шак иштинде ажылдап алыр.

2)Байырлалдар эрттирикчизи (тамада) Сат 35000 рубль ажылдап ап турар. Ол чүгле чаңгыс кежээ дургузунда Пенсия фондузунче төлээр бир чылдың камгаладылга дадывырларыныё түңүнден безин хөйнү ажылдап ап болур.

 Хууда агар-саныныё байдалының, ажылдап чораан үелериниң, стажының хемчээлиниң база санап каан камгаладылга дадывырларының дугайында медээни Россияның Пенсия фондузунуң сайтызында www.pfrf.ru «Хамаатының хууда кабинединден» билип ап болур.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Управление Пенсионного фонда в Бай-Тайгинском районе

Вы были перенаправлены на мобильную версию. Ссылка на полную версию находится внизу сайта.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН» РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул....
Открыть раздел Профилактика правонарушений
Проектное управление "Уважаемые коллеги, очевидно, что задачи, которые стоят перед нами, требуют и новых подходов к управлению развитием, и здесь мы намерены активно использовать...
Открыть раздел Проектное управление